Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

 
§ 1. Postanowienia Ogólne
 
1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.e-sterowniki.pl
zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma:

TNControl wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Łańcut
Adres: Sonina 487a, 37-100 Łańcut
E-mail: biuro@e-sterowniki.pl, esterowniki@gmail.com,
Telefon: 535389292
NIP: 815 123 67 85
REGON: 389582006
Konto: Bank Pekao 19 1240 2643 1111 0011 0778 4329

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy
przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

§ 2. Przedmioty transakcji
 
1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.e-sterowniki.pl w chwili
składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.e-sterowniki.pl wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.e-sterowniki.pl są fabrycznie nowe, posiadają
wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję.
 
§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia
zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą
poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

§ 4. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed wysyłką towaru na wskazany rachunek bankowy.
 
§ 5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę
do dnia doręczenia towaru do Kupującego

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w
niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 3 dni
robocze.

5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu
realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub
całości zamówionego towaru.

6. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT lub
paragonu.
 
§ 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.

2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 7. Zwroty i Reklamacja
 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący
będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w
terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie
pisemnej.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły,
ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni
roboczych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi
Kupujący.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje spółek handlowych oraz jednoosobowych działalności
gospodarczych w przypadku kiedy towary zakupione zostały do celów bezpośrednio związanych z
działalnością zawodową.

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta: POBIERZ
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy: POBIERZ

7. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu
Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:
TNControl
Sonina 487a
37-100 Łańcut
Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ
 
§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą
być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie
danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki
zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą
ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich
poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca
zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie
danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i
procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl